Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Diễn giải thuật ngữ

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Vì mục đích của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này:

  • Công ty (được gọi là "Công ty", "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của Chúng tôi" trong Tuyên bố từ chối trách nhiệm này) đề cập đến ApkTop10.
  • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.
  • Trang web đề cập đến ApkTop10, có thể truy cập từ https://www.ApkTop10.com/.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin có trên Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin chung.

Công ty không chịu trách nhiệm về các sai sót hoặc thiếu sót trong nội dung của Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào, cho dù trong một hành động hợp đồng, sơ suất hoặc hành vi sai trái khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Công ty có quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung trên Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần độc hại khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về liên kết bên ngoài

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được cung cấp hoặc duy trì bởi hoặc theo bất kỳ cách nào được liên kết với Công ty.

Xin lưu ý rằng Công ty không đảm bảo tính chính xác, liên quan, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên các trang web bên ngoài này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm quảng cáo

Quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web của bên thứ ba cũng có thể xuất hiện trong khi sử dụng Dịch vụ. Công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác hoặc tính phù hợp của bất kỳ thông tin nào có trong các quảng cáo hoặc trang web đó và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với hành vi hoặc nội dung của các quảng cáo và trang web đó và các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp các bữa tiệc.

Quảng cáo của bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác nơi hàng hóa hoặc dịch vụ được quảng cáo không phải là sự xác nhận hoặc khuyến nghị của Công ty về các trang web, hàng hóa hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo, lời hứa được đưa ra, hoặc chất lượng/độ tin cậy của các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trong tất cả các quảng cáo.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về lỗi và thiếu sót

Thông tin do Dịch vụ cung cấp chỉ dành cho hướng dẫn chung về các vấn đề quan tâm. Ngay cả khi Công ty thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng nội dung của Dịch vụ là mới nhất và chính xác, các sai sót vẫn có thể xảy ra. Ngoài ra, do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định, có thể có sự chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác trong thông tin có trên Dịch vụ.

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc đối với kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm sử dụng hợp pháp

Công ty có thể sử dụng tài liệu có bản quyền mà không phải lúc nào cũng được chủ sở hữu bản quyền cho phép cụ thể. Công ty đang cung cấp những tài liệu đó để phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu.

Công ty tin rằng điều này cấu thành "sử dụng hợp pháp" bất kỳ tài liệu có bản quyền nào như được quy định trong phần 107 của luật Bản quyền Hoa Kỳ.

Nếu Bạn muốn sử dụng tài liệu có bản quyền từ Dịch vụ cho các mục đích của riêng bạn ngoài mục đích sử dụng hợp pháp, Bạn phải xin phép chủ sở hữu bản quyền.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về lượt xem

Dịch vụ có thể chứa các quan điểm và ý kiến ​​của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của bất kỳ tác giả, cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động hoặc công ty nào khác, bao gồm cả Công ty.

Nhận xét do người dùng xuất bản là trách nhiệm duy nhất của họ và người dùng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bất kỳ lời bôi nhọ hoặc kiện tụng nào phát sinh từ nội dung được viết trong hoặc do kết quả trực tiếp của nội dung được viết trong nhận xét. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ bình luận nào được công bố bởi người dùng và có quyền xóa bất kỳ bình luận nào vì bất kỳ lý do gì.

Không có trách nhiệm liên quan pháp lý

Thông tin trên Dịch vụ được cung cấp với sự hiểu biết rằng Công ty ở đây không tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ và tư vấn pháp lý, kế toán, thuế hoặc các dịch vụ và chuyên môn khác. Do đó, nó không nên được sử dụng để thay thế cho việc tham vấn với các cố vấn kế toán, thuế, pháp lý chuyên nghiệp hoặc các cố vấn có thẩm quyền khác.

Trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm "Sử dụng với rủi ro của riêng bạn"

Tất cả thông tin trong Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng", không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bảo đảm về hiệu suất, khả năng bán và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp bởi Dịch vụ hoặc đối với bất kỳ thiệt hại do hậu quả, đặc biệt hoặc tương tự, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi:

Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi:https://www.ApkTop10.com/contact